[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

FIHAUSEROWIE


Fihauser
Fihauser

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko FIHAUSER/FIHAUZER
występuje 1/4 razy (Ka:1)/(Wa:2, Sł:2)

Rodzina Fihauserów - spokrewniona poprzez Jaworskich i Jaxa Rożnów. Bruśnik - dominium Fihauserów w XIX i XX wieku - był w XIV wieku, jak również wiele innych wsi Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego, kolebką rodową Jaxa Rożnów i pozostawał ich własnością do wieku XVIII.


Ród Fihauserów w opisie Kacpra Niesieckiego.

Niesiecki - Fihauser

Niesiecki - Fihauser

Niesiecki - Fihauser


Ród Fihauserów w opisie Adama Bonieckiego.

Boniecki - Fihauser

Boniecki - Fihauser


Potomkowie Zygmunta de Vieheuser

Zygmunt de Vieheuser
  |
  |--N. Fieheuser
  |   +--Marcin Fihauser x Magdalena Schulkraf
  |      +--Konrad de Mijaczów Fihauser
  |         |--Piotr Fihauser
  |         +--Tomasz Finauser
  |            +--Idzi Fihauser x Maryanna Godzicka
  |               |--Jędrzej Fihauser
  |               |   +--Józef Fihauser
  |               |      +--Walenty Fihauser x Barbara Trzebuchowska
  |               |          +--Idzi Fihauser x Elżbieta Maryanowska -->
  |               +--Małgorzata Fihauser
  |
  +--Jan de Engelke Fieheuser x Chrystna Dzianottówna
     +--Idzi Fihauser x Ewa Surocz Frąckiewiczówna
        +--Jan Fihauser

Idzi Fihauser x Elżbieta Maryanowska
  |--Andrzej Fihauser x Elżbieta hr. Lanckorońska
  |--Michał Fihauser x Elzbieta Fryzówna
  |--Wincenty Fihauser x Brygida Strzyżewska
  |   |--Tekla Fihauser x (1) N. Wojnarowicz, (2) Ignacy Zarzycki
  |   |   +--Zofia Zarzycka x Józef Jaworski
  |   |      +--Franciszek Jaworski
  |   |--Elżbieta Fihasuer x N. Krosiński
  |   +--Ferdynand Fihasuer
  |--Katarzyna Fihauser x N. Suski
  |--Antoni Fihauser x Anastazya Celińska
  |   |--Domicella Fihauser x N. Kownacki
  |   |--Józefa Fihauser x N. Mroczkowski
  |   |--Konstancja Fihasuer x N. Bielawski
  |   |--Karol Fihauser
  |   +--Henryk Fihauser
  |--Petronela Fihauser x (1) N. Borzęcki, (2) N. de Verni Gerant
  |--Ludwik Fihauser
  |   +--Konstanty Fihauser x (1) Julia Konopczanka, (2) Salomea Pilińska
  |      |--Konrad Fihauser x Eugenia hr. Stadnicka
  |      |--Florentyna Fihauser x Marceli hr. Drohojowski
  |      |--Karolina Fihauser
  |      +--Ludwik Fihauser
  +--Idzi Fihauser x Ludwika Kuczkowska
     +--Idzi Fihauser
        +--Anna Fihauser x Franciszek Trzecieski


Wybrane biogramy FIHAUSERÓW

Konrad z Mijaczowa Fihauser (Fihaiser, Vieheuser)
Sekretarz królewski Władysława IV, pochodził z niemieckiej rodziny Engelke, wywodzącej się z Prus Królewskich. Był młodszym synem Marcina, mieszczanina i kupca krakowskiego, i Magdaleny Schulkraf. Studia odbywał najpierw w jezuickiej akademii w Dillingen (Bawaria), gdzie ogłosił rozprawę filozoficzną pt. "De rerum causis", przedłożoną 13 VI 1590 do oceny, a dedykowaną ojcu. W czasie studiów podawał się za Polaka z Krakowa i członka Sodalicji. Studiował też w roku 1593 w Padwie, gdzie zapisał się również w księgach nacji polskiej. Na studiach tych nabył przede wszystkim doskonałej znajomości obcych języków. OKoło roku 1612 jego stryj Zygmunt, tajny radca i wicekanclerz cesarstwa, mianował Konrada swym głównym spadkobiercą rozległych dóbr w Bawarii, dlatego długo przebywał w Niemczech. 20 IX 1626 otrzymał od Cesarza Ferdynanda II niemieckie szlachectwo oraz zatwierdzenie dawnych przywilejów rodzinnych. Do Polski wrócił jeszcze za Zygmunta III, może ściągnięty przez swego brata Jana, sekretarza i ekonoma królewskiego, dając początek nowej polskiej linii Fihauserów. Po ojcu objął w Krakowie kamienicę w Rynku [kamienica Fihauzerowska, obecnie nazywana Pod Jagnięciem] oraz udziały w Olkuszu. Kupił znaczne dobra ziemskie w Mijaczowie w ks. Siewierskim. Po uzyskaniu indygenatu 30 XII 1638 Władysław VI mianował go sekretarzem królewskim. Z nieznanej żony miał dwóch synów: Piotra, pułkownika wojsk cesarskich, gospodarującego w majątku bawarskim, założyciela niemieckiej linii Fihauserów, który zginął w bitwie pod Lützen, i Tomasza, osiadłego w Mijaczowie, od którego wywodzi się polska linia Fihauserów. Polski Słownik Biograficzny.

Marcin Fihauser (Fiauser, Flauser, Vyhauser)
+ 1597, mieszczanin i kupiec krakowski. (...) był człowiekiem zamożnym, posiadał kilka domów w mieście, z także posiadłość na Czarnej Wsi. Od roku 1580 był ławnikiem, w roku 1587 został radnym. Żonaty z Magdaleną Schulkraf. Jego syn, również Marcin był prawdopodobnie złotnikiem (1592) i zarządcą kopalń olkuskich. Drugim synem był Konrad. Polski Słownik Biograficzny.

Konstanty Fihauser
Syn Ludwika, wnuk Idziego i Elżbiety z Maryanowskich
Właściciel Bruśnika, Siekierczyny, Januszkowic i Jazowska, miał z pierwszego małżeństwa z Julią Konopcznką syna Konrada i trzy córki, ożeniwszy się powtórnie pan Konstanty Fihauser z wdową po Wyżykowskim, miał z nią syna Ludwika, zgasłego przedwcześnie i Stanislawa. Domy Konstantego były przytuliskiem dla licznej, dachu rodzinnego pozbawionej i tropionej przez ogary metternichowskie emigracji, nic więc dziwnego, że jak świadczy o tem opowiadanie o Bruśniku, oficyaliści jego gorącemi byli patryotami. Pan Konstanty założył kiedy spiskowcy w roku 1846 nie mieli funduszów, na ręce Franciszka Wiesiołowskiego 3000 zł. Jak całą sprawę powstania i tylu jej uczestników, wydał w naiwności a raczej głupocie, zawierzający słodkim słówkom inkwizytorów metternichowskiej policyi, pan Franciszek hr. Wiesiołowski także Konstantego Fihausera, który skutkiem tego dostał się do więzienia. Znosił je pan Konstanty z męzką rezygnacją, nie skarżąc się bynajmniej na Wiesiołowskieo (...). Bruśnik i okolica. Z pamiętnika Nikodema Gójskiego.
Bruśnik (dwór) był także zrabowany i do szczętu złupiony, a oficyny razem z kancelaryą dominikalną spalone, przyczem ważne pisma i dokumenta spłonęły, i wielka szkoda dla ludzkości (ludu wiejskiego) się stała. (...) tu w Bruśniku 6 osób zamordowano: jako 1-o Artura Rożna 19 lat mającego. ROK 1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana na pięćdziesięcioletnią rocznicę smutnych wypadków lutego przez Księdza Stefana Dembińskiego.

Konrad Fihauser
* 1830, +1882, syn Konstantego, wnuk Ludwika, ożeniony z Eugenią Stadnicką (*1844, +1891), kolator nowego kościoła w Bruśniku, którego budowę wg projektu Jana Sas-Zubrzyckiego ukończono w roku 1903. Poprzednie drewniane świątynie, powstałe w roku 1357 i 1555, były fundowane przez Rożnów. Piotr Rożen, a potem jego syn Stanisław, zwany haereticus maximus, zamienili w roku 1560 kościół bruśnicki w zbór ariański. Był to jeden z najdłużej utrzymujących się zborów protestnackich w wieku XVII [ zobacz JAXA ROŻNOWIE ].

Florentyna Fihauser
*1827, +1870, córka Konstantego, siostra Konrada, zamężna za Marcelim Drohojowskim (*1817, +1909), synem Maksymiliana, dziedzicem wsi i zamku Czorsztyn.

Anna Fihauser
dziedziczka Ciężkowic, córka Idziego, właściciela dóbr Ciężkowice, i Ludwiki Kuczkowkiej, zaślubiona Franciszkowi Trzecieskiemu (*1806, +1875), posłowi na sejmy galicyjskie i sejm ustawodawczy w Wiedniu; ojciec chrzestny Marii Onitschównej [ zobacz ONITSCHOWIE ].

Tekla Fihauser
córka Wincentego i Brygidy Strzyżewskiej, wnuczka Idziego i Elżbiety Maryanowskiej, stryjeczna siostra Konstantego, 1. v. Wojnarowiczowa, 2. v. za Ignacym Zarzyckim. Córka Zofia zamężna za Józefem Jaworskim, synem Józefa Jaworskiego i Józefy z Majchrowiczów, bratem Wiktorii z Jaworskich Onitschowej [ zobacz JAWORSCY ].

Gustaw Fihauser
*1874, +1938, syn Konrada i Eugenii hr. Stadnickiej, autor pieśni "My chcemy Boga".


Uproszczona tablica pokrewieństwa i powinowactwa Fihauserów i Jaworskich.

       Idzi Fihauser                  Bogusław Jaworski
       x Elżbieta Maryanowska             x Helena Leszczyńska   ...
         |                          |         |
---------------------------------------------------------    ----------     ----------
Andrzej    Idzi      Ludwik     Wincenty      Wojciech      Mikołaj
Fihauser   Fihauser    Fihauser    Fihauser      Jaworski      Jaxa Rożen
x Elżbieta  x Ludwika   x Julia     x Brygida      x Justyna       |
Lanckorońska Kuczkowska   Konopczanka   Strzyżewska     Pleszeńska      |
         |        |       |          |         |
       --------    ---------    --------      -----------    ----------
       Idzi      Konstanty    Tekla        Józef       Antoni
       Fihauser    Fihauser    Fihauser      Jaworski      Jaxa Rożen
         |        |     x Ignacy      x Józefa      x Tekla
         |        |     Zarzycki      Majchrowicz    Cieńska
         |        |       |          |         |
       ------------  -------------  -------------  --------------------  ----------
       Anna      1. Konrad       Zofia  Józef   Wiktoria   Bolesław
       Fihauser     Fihauser     Zarzycka x Jaworski  Jaworska   Jaxa Rożen
       x Franciszek   x Eugenia         |      x Wincenty  x Katarzyna
       Trzecieski    Stadnicka         |      Onitsch   Grabczyńska
               2. Florentyna        |        |      |
                Fihauser       ----------    ---------  ----------
                x Marceli       Franciszek    Władysław  Waleria
                Drohojowski      Jaworski      Onitsch x Jaxa Rożen
               3. Karolina                     |
                Fihauser                     |
               4. Ludwik                      |
                Fihauser                 -----------------
                                     Maria Onitsch
                                     x Tadeusz Scharff
                                         |
                                     ---------------------
                                     Janina Scharffówna
                                     x Roman Gryglaszewski
                                         |
                                     ---------------------
                                     Jerzy Gryglaszewski
                                     Elżbieta Półtorakówna
                                         |
                                     -------------------
                                     Piotr Gryglaszewski

Copyright © Piotr Gryglaszewski