[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ NAUKA | DYDAKTYKA | NAGRODY | Ocena studencka]

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE

1. Gryglaszewski P., Nowak Z., Stacharska-Targosz J., Nieizotermiczny, laminarny przepływ cieczy Ostwalda-de Waele w rurze kołowej oraz płaskiej, szerokiej szczelinie. Czasopisamo Techniczne (PWN/Politechnika Krakowska), 2 i 4-M, 1979, 14-19.

2. Gryglaszewski P., Styrylska T., Wyznaczanie ustalonych pól temperatury metodą najmniejszych kwadratów z dyskretnie zadanym warunkiem brzegowym. Archiwum Termodynamiki (PAN), 1, 1980, 189-197.

3. Gryglaszewski P., Nowak Z., Stacharska-Targosz J., The Effects of Viscous Dissipation on Laminar Heat Transfer to Power Law Fluids in Tubes. Wärme- und Stoffübertragung (Springer-Verlag), 14, 1980, 81-89.

4. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J., Pressure-Drop in Non-Isothermal Laminar Flow of Power Law Fluids in Tubes with Various Thermal Conditions. Wärme- und Stoffübertragung (Springer-Verlag), 14, 1980, 281-288.

5. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J., Nieizotermiczny, laminarny przepływ cieczy Ostwalda-de Waele w prostoosiowej rurze kołowej. Materiały Naukowe III Seminarium "Inżynieria Procesowa i Budowa Aparatury" (Politechnika Krakowska/Technische Universität Berlin-West), Kraków, 1980, 125-155.

6. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J., Numerical Study of Laminar Heat Transfer to Power Law Fluids in Tubes with Variable Wall Temperature. Acta Mechanica (Springer-Verlag), 40, 1981, 237-252.

7. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J., Laminar Heat Transfer to Power Law Fluids in Tubes with Variable Wall Heat Flux. Acta Mechanica (Springer-Verlag), 41, 1981, 129-141.

8. Nowak Z., Stacharska-Targosz J., Gryglaszewski P., Non-Isothermal Pressure-Drop in Laminar Flow of Non-Newtonian Power Law Fluids in Tubes with Various Thermal Conditions. Proceedings of the l5th Yugoslav Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Kupari-Dubrovnik, 1981, Vol. B: Fluid Dynamics, 189-196.

9. Nowak Z., Stacharska-Targosz J., Gryglaszewski P., Viscous Dissipation in Laminar Heat Transfer to Non-Newtonian Power Law Fluids in Tubes with Various Boundary Conditions. Proceedings of the l5th Yugoslav Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Kupari-Dubrovnik, 1981, Vol. B: Fluid Dynamics, 197-204.

10. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J., Numerical Study of Changes in Friction Factor in Non-Isothermal Laminar Flow of Power Law FLuids in Tubes. Proceedings 7th International Congress of Chemical Engineering CHISA'81, Prague, 1981, A37.

11. Nowak Z., Stacharska-Targosz J., Gryglaszewski P., Forced Heat Convection to Non-Newtonian Fluids in Horizontal Tubes. Proceedings 7th International Congress of Chemical Engineering CHISA'81, Prague, 1981, A38.

12. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J., Laminar Heat Transfer to Power Law Fluids in Flat Gaps with Various Thermal Conditions. Acta Mechanica (Springer-Verlag), 44, 1982, 223-236.

13. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J., Pressure-Drop in the Graetz-Nusselt Problem Extended on a Gap Flow of Power Law Fluids. Acta Mechanica (Springer-Verlag), 45, 1982, 205-213.

14. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J., Small-Disturbance Stability of a Non-Isothermal Tube Flow of Power Law Fluids. Part 1: Derivation of the Orr-Sommerfeld Equation Extended. Acta Mechanica (Springer-Verlag), 48, 1983, 157-163.

15. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J., Small-Disturbance Stability of a Non-Isothermal Tube Flow of Power Law Fluids. Part 2: Numerical Solution of the Probem. Acta Mechanica (Springer-Verlag), 48, 1983, 165-172.

16. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J., Przybliżona metoda obliczania oporów przepływu przy laminarnych, nieizotermicznych przepływach cieczy nienewtonowskich w przewodach. Materiały Konferencyjne XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inżynierii Chemicznej i Procesowej (PAN), Kozubnik, 1983, Vol. II, 189-196.

17. Gryglaszewski P., Nowak Z., Stacharska-Targosz J., Stateczność laminarnego przepływu cieczy nienewtonowskich w przewodach. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej "Energetyka", 87, 1984, 129-135.

18. Stacharska-Targosz J., Nowak Z., Gryglaszewski P., Zastosowanie metody linearyzacji optymalnej do problemu wymiany ciepła w przepływach cieczy nienewtonowskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej "Energetyka", 88, 1984, 153-159.

19. Nowak Z., Gryglaszewski P., Przybliżona metoda obliczania strat przepływu przy nieizotermicznym przepływie potęgowych cieczy nienewtonowskich. Materiały Naukowe V Seminarium "Inżynieria Procesowa i Budowa Aparatury" (Politechnika Krakowska/Technische Universität Berlin-West), Kraków, 1984, 101-116.

20. Nowak Z., Gryglaszewski P., Eine Näherungsmethode zur Berechnung der Strömungsverluste bei nicht-Newtonscher Rohrströmung von nicht-Newtonschen Flüssigkeiten. Jahrestagung der GAMM, Dubrovnik, 1985, 3/33.

21. Gryglaszewski P., Nieizotermiczny, turbulentny przepływ reostabilnych cieczy nienewtonowskich w przewodach kołowych. Monografia 62 (praca zbiorowa) "Wybrane zagadnienia wymiany pędu i ciepła w układach heterofazowych" (Politechnika Krakowska), 1988, 43-58.

22. Stacharska-Targosz J., Gryglaszewski P., Heat Transfer in Laminar Flow of Non-Newtonian Fluids. Progress and Trends in Reology II; Supplement to Reologica Acta (Steinkopff Verlag), 26, 1988, 148-151.

23. Gryglaszewski P., Zalewski W., Mathematisches Modell der Rieselfilmströmung an der Außenwand eines horizontalen Zylinders. Wärme- und Stoffübertragung (Springer-Verlag), 23, 1988, 11-15.

24. Gryglaszewski P., Saljnikov V., Universelles mathematisches Modell für den Grenzschichtfall mit natürlicher Konvektion in nicht-Newtonschen Flüssigkeiten. Jahrestagung der GAMM, Wien, 1988, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM), 69, 1988, T661-T664.

25. Zalewski W., Gryglaszewski P., Model matematyczny procesu chłodzenia wyparnego skraplaczy. Chłodnictwo (NOT-Sigma), 23, 3, 1988, 9-11.

26. Karwiński A., Gryglaszewski P., Właściwości reologiczne wybranych mas ceramicznych ze spoiwami krzemianowymi. Przegląd Odlewnictwa (NOT-Sigma), 38, 5, 1988, 162-164.

27. Saljnikov V., Gryglaszewski P., Przepływ potęgowej cieczy nienewtonowskiej wzdłuż pionowej ogrzewanej powierzchni. Międzynarodowa Konferencja "Współczesne matematyczne problemy mechaniki i zastosowania" z okazji 80 urodzin L. I. Siedowa (AN ZSRR), Moskwa, 1987, Prace Instytutu Matematycznego (im. W. A. Stiekłowa) Akademii Nauk ZSRR, 186, 1989, 48-58.

28. Gryglaszewski P., Zalewski W., Grawitacyjny spływ cieczy po rurach poziomych przy przeciwprądowym przepływie gazu. Inżynieria Chemiczna i Procesowa (PAN), 4, 1989, 575-585.

29. Zalewski W., Niezgoda B., Gryglaszewski P. Matematyczny model działania skraplaczy wyparnych. Chłodnictwo (NOT-Sigma), 25, 3-4, 1990, 3-7.

30. Zalewski W., Gryglaszewski P., Model matematyczny procesów wymiany ciepła i masy zachodzących w skraplaczach natryskowo-wyparnych. Monografia (praca zbiorowa) "Rozwój maszyn i urządzeń chłodniczych w badaniach teoretycznych i eksperymentalnych" (Politechnika Krakowska), 1991, Tom I, 9-27.

31. Zalewski W., Gryglaszewski P. Opory przepływu powietrza przez wiazki rur gładkich zraszanych wodą. Monografia (praca zbiorowa) "Rozwój maszyn i urządzeń chłodniczych w badaniach teoretycznych i eksperymentalnych" (Politechnika Krakowska), 1991, Tom I, 29-46.

32. Stacharska-Targosz J., Gryglaszewski P., Identyfikacja pola przepływu w wirniku wentylatora poprzecznego. Monografia (praca zbiorowa) "Rozwój maszyn i urządzeń chłodniczych w badaniach teoretycznych i eksperymentalnych" (Politechnika Krakowska), 1991, Tom II, 389-410.

33. Zalewski W., Gryglaszewski P., Badania strat ciśnienia powietrza w skraplaczach natryskowo-wyparnych. Chłodnictwo (NOT-Sigma), 26, 11, 1991, 13-15.

34. Gryglaszewski P., Krytyczny przepływ dwufazowy mieszaniny powietrze-woda. Materiały konferencji naukowej Współczesne problemy inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska, Kraków, 1993, 17-27.

35. Gryglaszewski P., Zalewski W., Wpływ promienia krzywizny powierzchni spływu na długość fali powierzchniowej powstającej podczas grawitacyjnego spływu cieczy po poziomym cylindrze. Inżynieria Chemiczna i Procesowa (PAN), 4, 1994, 503-514.

36. Gryglaszewski P., Zastosowanie związków całkowych do matematycznego modelowania krytycznych przepływów dwufazowych. Materiały IV Konferencji Przepływów Wielofazowych (PAN), Gdańsk, 1994, 104-107.

37. Zalewski W., Gryglaszewski P. Pole powierzchni międzyfazowej ciecz-gaz podczas grawitacyjnego spływu cieczy po rurach. Inżynieria Chemiczna i Procesowa (PAN), 1, 1995, 29-44.

38. Gryglaszewski P., Lechowska A., Uniwersalne rozwiązanie równań termicznej warstwy przyściennej przy konwekcji wymuszonej. Materiały XVI Zjazdu Termodynamików (PAN), Kołobrzeg, 1996, tom I, 361-370.

39. Zalewski W., Gryglaszewski P. Mathematical model of heat and mass transfer processes in evaporative fluid coolers. Chemical Engineering and Processing (Elsevier), 36, 1997, 271-280.

40. Niezgoda-Żelazko B., Zalewski W., Gryglaszewski P., Experimentelle Ermittlung der Wärme- und Massenübergangskoeffizienten verdunstungsgekühlter Wärmetauscher. Ki Luft- und Kältetechnik (C.F. Müller Verlag), 5, 1999, 269-272.CYTOWANIA W PUBLIKACJACH NAUKOWYCH

W latach 2004-2010 co najmniej 17 cytowań w artykułach naukowych publikowanych w wydawnictwach notowanych na tzw. liście filadelfijskiej (m.in. International Journal of Heat and Mass Transfer, International Journal of Refrigeration, Applied Mathematics Letters (wszystkie Elsevier), International Journal of Green Energy, Journal of Process Mechanical Engineering), 3 zagranicznych pracach doktorskich (Finlandia, Turcja, Indie) i podręcznikach akademickich (Brazylia).KONFERENCJE NAUKOWE

Czynny udział w 12 konferencjach naukowych, w tym 7 zagranicznych i 5 krajowych o zasięgu międzynarodowym.INNE PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

1978-2002 - główny wykonawca lub wykonawca w kilkunastu pracach naukowo-badawczych (programy MR, CPBP, granty KBN) i pracach zleconych przez inne instytucje.PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

W Politechnice Krakowskiej:

1. Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn (1978-1988)
     - Mechanika płynów (ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne)

2. Kierunek studiów: Podstawowe problemy techniki (1980-1985)
     - Mechanika płynów I i II (wykłady i ćwiczenia)

3. Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (1991- )
     - Aeromechanika (wykłady i ćwiczenia)
     - Algorytmy z elementami programowania (wykłady)
     - Fizyka atmosfery (wykłady i ćwiczenia)
     - Termodynamika procesowa (wykłady i ćwiczenia)
     - Termodynamika techniczna (wykłady i ćwiczenia)
     - Wymiana ciepła i aeromechanika (wykłady i ćwiczenia)
     - Wymiana ciepła i masy (wykłady)
     - Wymiana ciepła i wymienniki (wykłady i ćwiczenia)
     - Wymiana masy i energii (wykłady i ćwiczenia)

4. Kierunek studiów: Ochrona środowiska (2008- )
     - Fizyka atmosfery (wykłady i ćwiczenia)
     - Termodynamika (wykłady i ćwiczenia)
     - Wymiana ciepła (wykłady)

5. (międzywydziałowa) Specjalność: Mechanika komputerowa (1995-2001)
     - Aeromechanika (wykłady i ćwiczenia)
     - Fizyka atmosfery (wykłady)
     - Wymiana ciepła (wykłady i ćwiczenia)

6. Kierunek studiów: Informatyka
    Specjalność: Informatyka w inżynierii środowiska (2005-2007)
     - Termodynamika i wymiana ciepła (wykłady)

7. Studium Doktoranckie z Inżynierii środowiska (1997- )
     - Fizyka atmosfery (1997-1999)
     - Termodynamika (2002- )

8. Studium Podyplomowe z zakresu ogrzewnictwa i klimatyzacji (1999- )
     - Podstawy termodynamiki i wymiany ciepła
     - Odzysk ciepła i wymienniki

W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

1. Kierunek studiów: Ochrona środowiska (2005-2009)
     - Meteorologia i klimatologia (wykłady)
     - Statystyka (w ramach przedmiotu Matematyka z elementami statystyki; wykłady i ćwiczenia)


ORGANIZACJA STUDIÓW

Współtwórca transformacji systemu kształcenia na kierunku studiów Inżynieria środowiska Politechniki Krakowskiej i wprowa- dzenia systemu modułowo-punktowego studiów.WAŻNIEJSZE NAGRODY i WYRÓŻNIENIA


1982 - wyróżnienie pracy doktorskiej
1983 - Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w dziedzinie badań naukowych (II stopnia, zespołowa)
1982-1988 - Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej (trzykrotnie)
1985 - Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD (1 rok)
1988 - Stypendium Alexander von Humboldt-Stiftung (2 lata)
2000 - Nagroda Prorektora ds. Dydaktyki Politechniki Krakowskiej (I stopnia, zespołowa),
2001 - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (I stopnia, zespołowa)
2002 - Srebrny Krzyż Zasługi
2005 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
2014 - Kryształowa Kropla 2013 (najwyższa nagroda studentów WIŚ PK dla najlepszego dydaktyka Wydziału)


OCENA STUDENCKA


W semestrze zimowym 2009/2010 ankietę oceny zajęć prowadzonych przeze mnie wypełniło 24+30 studentów na ogólną liczbę uprawnionych 88+88, co daje procentowy udział 27% i 34%. Uzyskana ocena sumaryczna wyniosła 4,87 do 4,91 (w skali od 2 do 5), przy średniej wydziałowej 4,43. Poniżej diagramy i opinie.


Raport z oceny studenckiej

Raport z oceny studenckiej


Copyright © Piotr Gryglaszewski