[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ TabliceBiogramyDokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

GENEALOGIA

 TABLICE
   Tablice przodków
      Wywód przodków. Pozostałe tablice genealogiczne
      zamieszczone są w Biogramach.
   Koligacje
      Suplement do tablic: rzeczywiste i snobistyczne koligacje.

 BIOGRAMY
   Biogramy
      Biogramy przodków, krewnych i powinowatych wszystkich linii
      wg dokumentów, źródeł historycznych i tradycji rodzinnej.

 DOKUMENTY i ŹRÓDŁA
   Dokumenty
      Ciekwsze dokumenty wybrane z archiwum domowego oraz
      wykaz źródeł i literatury pomocniczej.

 PORTRETY
   Portrety
      Zdjęcia wybrane z albumów rodzinnych.

 MIEJSCA
   Miejsca
      Sentymentalna podróż w przeszłość do miejsca przodków.
      Osobne podstrony poświęcono dworowi w Jeżowie, dworowi
      "Onitschówka" w Tarnowie oraz majątkowi Chudykowce nad
      Dniestrem na Podolu.

 NEKROPOLIS
   Nekropolis
      Cmentarze i groby.
Na kolejnych podstronach zamieszczam zebrane przeze mnie informacje genealogiczne w formie tablic [ Tablice ] oraz biogramów [ Biogramy ], będące wynikiem kilkunasto- letnich poszukiwań. Poszukiwania te nie zawsze były sys- tematyczne, stąd - pomimo olbrzymiej ilości osób i faktów - nie są i zapewne nigdy nie będą kompletne. Głównym źródłem i punktem wyjścia poszukiwań było archiwum do- mowe, złożone z metryk i innych dokumentów, obejmujące lata 1780-2005, z którego wybór zamieściłem na podstronie [ Dokumenty ], kwerendy w archiwach parafialnych i pań- stwowych, opracowania drukowane oraz przekazy tradycji rodzinnej. Wiele informacji genealogicznych znalazło się rów- nież w opisach dworu w Jeżowie [ Jeżów ] oraz "Onitschówki" [ Onitschówka ]. Warto odwiedzić podstronę [ Portrety ], zawierającą niewielki wybór zdjęć z albumów rodzinnych, oraz [ Nekropolis ] - cmentarze i groby. W suplemencie do tablic [ Koligacje ] zamieszczono rzeczywiste i snobistyczne pokre- wieństwa lub koligacje. Te ostatnie należy traktować z przy- mrużeniem oka.

Pomimo dołożonych starań nie jestem w stanie w pełni zagwarantować poprawności wszystkich zamieszczonych in- formacji, choć starałem się być w ocenie uzyskanych danych krytyczny, dokonując surowej selekcji. Najtrudniej weryfiko- walna jest tak zwana "tradycja rodzinna", często zmieniająca z pokolenia na pokolenie fakty, ale też najbardziej barwna i żywa, bez której ta strona byłaby tylko suchym zestawieniem osób i dat. Korygowałem ją tylko w tych miejsach, w których miałem niezbite dowody przekłamań.

W publikacji danych genealogicznych istnieją pewne kanony, do których nie zastosowałem się z pełną świadomością, stąd na przykład zamiast odnośników liczne powtórzenia ułat- wiające czytanie, układ tablic genealogicznych jest zupełnie dowolny, itd. Strona moja nie jest w zamyśle opracowaniem "naukowym", ale opowieścią do czytania przez rodzinę i innych zainteresowanych.

W przypadku ilustracji, nie podawałem przy każdej z nich źrodła. Pochodzą one z literatury zacytowanej na podstronie [ Dokumenty ] - Źrodła i literatura pomocnicza lub dostęp- nych zasobów internetowych. Jeżeli w którymś przypadku zostały naruszone prawa autorskie, to zrobiłem to nie- świadomie i proszę o kontakt, celem uzupełnienia danych.

Zapraszam do lektury. Za wszelkie uwagi, sprostowania i uzupełnienia będę niezmiernie wdzięczny.


Copyright © Piotr Gryglaszewski