[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

GRYGLASZEWSCY


Boża Wola
Boża Wola

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko GRYGLASZEWSKI/GRYGLASZEWSKA
występuje 78 razy (Wa:15, Bs:13, Gd:6, Ka:11, Kr:7, Lg:4, NS:2, Os:9, Sł:2, Sz:3, Ta:4, Wr:2)

Legenda herbowa w opisie Kacpra Niesieckiego.

Niesiecki - Boża Wola

Poniższy opis obejmuje galicyjską linię Gryglaszewskich, wywodzącą się z Wielkopolski, po powstaniu listopadowym osiadłą w Krakowie, potem również we Lwowie.

Hipotezę o pochodzeniu z Wielkopolski potwierdza pochodzenie nazwiska. Wg prof. Kazimierza Rymuta z IJP PAN w Krakowie nazwisko Gryglaszewski, pomimo polskiej struktury (końcowka -ski) ma genezę niemiecką. Pochodzi od Grügel (Griegel, Grigell), które z kolei utworzone zostało od imienia Gregorius. Podobne pochodzenie mają rownież nazwiska: Gryglas i Gryglasz. Przynależność do herbu "Boża Wola" wskazuje natmiast na pochodzenie z Podlasia. Nie istnieje żadne potwiedzenie - prócz tradycji rodzinnej - przynależności do tego herbu. Herbem "Boża Wola" pieczętowało się na Podlasiu wiele szlachty drobnej i zaściankowej, o której w herbarzach zazwyczaj pisano: "Tego używa wiele domów rycerskich w Mazowszu (...), i wiele inszych, o których ja wiedzieć nie mogę. (Paprocki)".

Linia podlaska Gryglaszewskich nie posiada ustalonego pokrewieństwa z linią galicyjską Gryglaszewskich. Protoplaści obu linii Grzegorz Gryglaszewski [1] i Andrzej Gryglaszewski [2] urodzili się w drugiej połowie XVIII wieku i należą w drzewie genealogicznym do tego samego pokolenia. Dane biograficzne do linii podlaskiej, otrzymane dzięki uprzejmości Leszka Gryglaszewskiego z Gdańska, umieszczone są na osobnej podstronie [ GRYGLASZEWSCY - linia podlaska ].

Gryglaszewscy obu linii rozprzestrzenili się po całej Polsce, stosunkowo niewielka ich liczba wyemigrowała, przy czym w większości do Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Analiza pochodzenia wszystkich żyjących obecnie w Polsce Gryglaszewskich, jak i Gryglaszewskich na obczyźnie, z których zbadano dostępną część, wykazała, że nie znaleziono ani jednej osoby noszącej nazwisko Gryglaszewski, która nie mogłaby być przypisana do jednej z linii: galicyjskiej lub podlaskiej. Można więc domniemywać, że i te dwie linie mają wspólnego przodka. Za wszelkie sugestie i pomoc w jego znalezieniu będę niezmiernie wdzięczny.


Linia krwi od Grzegorza Gryglaszewskiego

   Grzegorz Gryglaszewski = Marianna Więckówna
              |
-----------------------------
     Jan Gryglaszewski = Karolina Słomkówna
              |
-----------------------------
Marceli Erazm Gryglaszewski = Edwarda Tuny Rawska
              |
-----------------------------
    Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
              |
-----------------------------
    Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
              |
          -------------------
          Piotr Gryglaszewski


Potomkowie Grzegorza Gryglaszewskiego

1. Grzegorz Gryglaszewski x Marianna Więckówna
  |
  +--11. Jan Gryglaszewski x (1) Maryanna Królikoska
     |          (2) Maryanna Słomkówna
     |          (3) Karolina Słomkówna
     |
     |--111. (1) Józef Gryglaszewski
     |
     |--112. (3) Marceli Erazm Gryglaszewski x Edwarda Tuny Rawska -->
     |    |--1121. Tadeusz Gryglaszewski
     |    |--1122. Stanisław Gryglaszewski
     |    |--1123. Maria Gryglaszewska
     |    |--1124. Martyna Gryglaszewska
     |    |--1125. Roman Gryglaszewski
     |    +--1126. Janina Gryglaszewska
     |
     |--113. (2) Narcys Jan Gryglaszewski
     |
     |--114. (3) Antonina Florentyna Gryglaszewska x N. Kordella
     |    |--1141. Michalina Kordella
     |    |--1142. Julia Kordella
     |    |--1143. Juliusz Kordella
     |    |--1144. Walerian Kordella
     |    +--1145. Wiktor Kordella
     |
     |--115. (2) Mieczysław Gryglaszewski
     |
     |--116. (3) Franciszek Adolf Gryglaszewski x Stanisława Kociemska
     |    +--2 synów i 3 córki
     |
     |--117. (3) Jan Karol Gryglaszewski x Antonina Mariańska -->
     |    |--1171. Zygmunt Gryglaszewski
     |    |--1172. Teofil Gryglaszewski
     |    |--1173. Albin Gryglaszewski
     |    +--1174. Romana Gryglaszewska
     |
     +--118. (3) Zygmund Florian Gryglaszewski

[1] Grzegorz Gryglaszewski
* 1775, Gąbkowice
x Marianna Więckówna (Więcek, Więckowicz), 1800, Gąbkowice
Dane wg metryk potomków (arch. rodz.) oraz arch. FS (=FamilySearch (TM) Internet Genealogy Service, International Genealogical Index). Miejscowość Gąbkowice nie figuruje w spisach XIX i XX w. Wieś Gądkowice w Państwie Pruskim na granicy Wielkopolski i Śląska, obecnie w powiecie milickim. SGKP (=Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, 1882-1902) wymienia również miejscowości: Grygalewszczyzna (dwa zaśc. w pow. święciańskim), Grygaliszki, ob. Grygieliszki w pow. gołdapskim, Gryglaki w pow. kolskim na Kujawach, Grygle w Wielkopolsce. W sąsiedztwie tej ostatniej znajduje się wieś Lipka, skąd prawdopodobnie pochodziła Karolina Słomkówna, co mogłoby potwierdzać hipotezę o pochodzeniu Gryglaszewskich z Wielkopolski.
potomkowie: 1. Jan Gryglaszewski [11]
[11] Jan (Joannes) Gryglaszewski
* 1801, Gąbkowice
Wg tradycji rodzinnej powstaniec listopadowy, przybył do Galicji z Poznańskiego ok. roku 1832. [W 1840 r.] czeladnik profesyi stolarskiej, przy ulicy Szewskiej pod liczbą trzysta trzydzieści jeden zamieszkały (...) niepiśmienny, dwukrotnie lub trzykrotnie żonaty. Dane odnośnie 1. i 2. żony i części potomków z arch. FS, odnośnie 3. żony i kolejnych potomków wg metryk z arch. rodz. i arch FS. Niezbieżność dat wskazuje na prawdopodobną tożsamość Maryanny Słomek i Karoliny Słomkówny, przy czym dane odnośnie Karoliny są bardziej wiarygodne.
x 1. Maryanna Królikoska (* 1799, Kraków), 1834, Kraków
x 2. Maryanna Słomek (* 1818, Kraków), 1841, Kraków
x 3. Karolina Słomkówna (* 1816, parafia Lipek, Państwo Pruskie, c. Jerzego Słomki i Marii Wagner), 23.02.1846, Kraków, parafia N. P. Maryi
Spisy XIX i XX w. nie podają parafii Lipek. W Wielkopolsce występuje kilka wsi o nazwie Lipka, jedna z nich położona w sąsiedztwie wsi Grygle, może świadczyć od pochodzeniu Gryglaszewskich właśnie z Wielkopolski.
potomkowie z 1. żoną: 1. Józef Gryglaszewski [111]
potomkowie z 2. żoną: 1. Narcys Jan Gryglaszewski [113], 2. Mieczysław Gryglaszewski [115]
potomkowie z 3. żoną: 1. Marceli Erazm Gryglaszewski [112], 2. Antonina Florentyna Gryglaszewska [114], 3. Franciszek Adolf Gryglaszewski [116], 4. Jan Karol Gryglaszewski [117], 5. Zygmund Floryan Gryglaszewski [118]

[111] Józef Gryglaszewski
* 04.07.1836, Kraków

[112] Marceli Erazm Gryglaszewski
* 02.10.1840, Kraków (metr. chrz. w par. św. Anny)
+ 08.1914 w Kapuścińcach k/Borszczowa
Urodzony jako nieślubne dziecko Jana Gryglaszewskiego i Karoliny Słomkówny, uznany przez ojca za prawowitego syna, później zalegalizowany ślubem rodziców w r. 1846. Uczestnik Powstania Styczniowego, szereg. w oddz. Kurowskiego (pod Miechowem), Langiewicza (od Goszczy do Grochowisk), Tetery (pod Igołomią), w końcu jako ajent policyi wykonawczej w Krakowie. Ranny pod Igołomią został skazany na 15 kijów przez sąd wojenny krakowski. Po powstaniu mieszkał we Lwowie, gdzie prowadził przedsiębiorstwo ciesielsko-budowlano-architektoniczne; wraz z wujem żony, architektem Wincentym Rawskim, zrealizował wiele znanych obiektów użyteczności publicznej, m. in. dworzec kolejowy we Lwowie, gmach Sejmu Galicyjskiego, obiekty na Targach Krajowych i. in. W r. 1912 mieszkał we Lwowie przy ul. Bajki 14.
x Edwarda Tuny-Rawska, 30.05.1874, par. św. Andrzeja we Lwowie [ zobacz TUNY RAWSCY ]
potomkowie: 1. Tadeusz Gryglaszewski [1121], 2. Stanisław Gryglaszewski [1122], 3. Maria Gryglaszewska [1123], 4. Martyna Gryglaszewska [1124], 5. Roman Gryglaszewski [1125], 6. Janina Gryglaszewska [1126]

[112...] Potomkowie Marcelego Erazma Gryglaszewskiego [ zobacz 112 ]

[113] Narcys Jan Gryglaszewski
* 30.10. 1842, Kraków

[114] Antonia Florentyna (Michalina?) Gryglaszewska
* 21.06.1845, Kraków
x N. Kordella, 1864, Lwów
potomkowie: 1. Michalina Kordella (zamężna Malitowska), 2. Julia Kordella, 3. Juliusz Kordella, 4. Walerian Kordella, 5. Wiktor Kordella vel Cordella (+12.04.1935, Minneapolis, USA)
Walerian i Wiktor wyemigrowali do Ameryki, mieszkali w Minneapolis. Wiktor Cordella był architektem.

[115] Mieczysław Gryglaszewski
* 08.1846, Kraków

[116] Franciszek Adolf Gryglaszewski
* 24.08. 1847, Kraków (wg źródeł amerykańskich ur. w 1852 r. we Lwowie)
+ 22.11.1918, Santa Fe, Nowy Meksyk
Do Stanów Zjednoczonych A. P. wyjechał ok. 1870 r. Mieszkał najpierw w South Bend, Ind., potem przeniósł się do Minneapolis, Minn., wreszcie jako urzędnik państwowy przebywał jakiś czas na Alasce. Ostatnie lata swego życia spędził w New Mexico. W dziejach Polonii odegrał dość znaczną rolę jako jeden z założycieli Związku Narod. Pol. (1880) i tygodnika "Zgoda" (1881), organu tegoż związku. Powołany jednogłośnie w r. 1883 na urząd cenzora Związku Narod. Pol., dzierżył tę godność aż do r. 1891, kiedy za zasługi i osobiste finansowanie organizacji obdarzony został członkostwem honorowym Związku. Następnie bardzo skutecznie zabiegał o zasilenie składkami Polonii amerykańskiej Skarbu Narodowego, zgodnie z planami Z. Miłkowskiego. Wysłał protest do parlamentu berlińskiego przeciw prześladowaniom Polaków. Był marszałkiem X sejmu Związku Narod. Pol. (1893). W następnych latach brał mniej czynny udział w pracy Związku, ale jego jako delegat na stan Minnesota założył tam osadę polską, p. n. Grygla. (PSB, 1960)
x Stanisława Kociemska, 30.05.1875, Chicago, Cook, Illinois
potomkowie: 2 synów i 3 córki

Potomkowie Franciszka Gryglaszewskiego mieszkają do dziś w USA i używają skrócengo nazwiska Grygla. Niestety kontakt z nimi został jednostronnie zerwany. Rezultaty własnych poszukiwań potomków Franciszka Gryglaszewskiego w USA oraz informacje o osadzie przez niego założonej.

[ zobacz GRYGLA ]

[117] Jan Karol Gryglaszewski
* 31.01. 1851, Kraków
Prowadził we Lwowie przedsiębiorstwo budowlane, niezależnie od swojego brata Marcelego. Członek Rady Miejskiej we Lwowie Sekcji III do spraw budownictwa i robót publicznych od r. 1897. Od 1898 r. zastępca asesora sądu rozjeczego Zakładu Ubezpieczeń Robotników od wypadków dla Galicji i Bukowiny we Lwowie. W r. 1912 mieszkał we Lwowie przy ul. Jozefata 12.
x Antonina Mariańska, 1877, Kraków
potomkowie: 1. Zygmunt Gryglaszewski [1171], 2. Teofil Gryglaszewski [1172], 3. Albin Gryglaszewski [1173], 4. Romana Gryglaszewska [1174]

[117...] Potomkowie Jana Karola Gryglaszewskiego [ zobacz 117 ]

[118] Zygmund Floryan Gryglaszewski
* 09.05.1853, Kraków

Potomkowie Marcelego Erazma Gryglaszewskiego (syna Jana, wnuka Grzegorza)

112. Marceli Erazm Gryglaszewski x Edwarda Tuny Rawska
   |
   |--1121. Tadeusz Gryglaszewski
   |
   |--1122. Stanisław Gryglaszewski x Antonina Zielińska
   |    |--11221. Helena Gryglaszewska x (1) N. Struś, (2) Włodzimierz Cielecki, (3) N.N.
   |    |     +--112211. (2) Krystyna Cielecka x N. Lazar
   |    |          +-- 3 synów
   |    |--11222. Martyna Gryglaszewska x Stefan ks. Puzyna
   |    |--11223. Stanisław Gryglaszewski
   |    |--11224. Zdzisław Gryglaszewski
   |    +--11225. Maria Gryglaszewska
   |
   |--1123. Maria Gryglaszewska
   |--1124. Martyna Gryglaszewska
   |
   |--1125. Roman Gryglaszewski x Janina Scharffówna
   |    |--11251. Jerzy Gryglaszewski x Elżbieta Półtorakówna
   |    |     |--112511. Anna Gryglaszewska
   |    |     +--112512. Piotr Gryglaszewski
   |    +--11252. Halina Gryglaszewska x (1) Gustaw Niemiec, (2) Antonin Dvořak
   |
   +--1126. Janina Gryglaszewska x Stanisław Koziołkowski
       +--11261. Aleksandra Koziołkowska x Zbigniew Gardulski
            +--112611. Andrzej Gardulski
                  |--1126111. N. Gardulski
                  +--1126112. N. Gardulska

[112] Marceli Erazm Gryglaszewski x Edwarda Tuny Rawska
[1121] Tadeusz Gryglaszewski
brak danych

[1122] Stanisław Gryglaszewski
* 1877
+ 07.01.1926, Borszczów (?)
Inżynier Rady Powiatowej w Borszczowie, później w Jędrzejowie.
x Antonina Zielińska
potomkowie: 1. Helena Gryglaszewska [11221], 2. Martyna Gryglaszewska [11222], 3. Stanisław Gryglaszewski [11223], 4. Zdzisław Gryglaszewski [11224], 5. Maria Gryglaszewska [11225]

[11221] Helena (Luta) Gryglaszewska
x 1. N. Struś, pułkownik
x 2. Włodzimierz Cielecki, ziemianin
x 3. N. N., adwokat
potomkowie tylko z 2. mężem: 1. Krystyna Cielecka [112211]

[112211] Krystyna Cielecka
x N. Lazar
potomkowie: 3 synów

[11222] Martyna (Tychna, Tyśka) Gryglaszewska
* 1903 lub 1905, Borszczów
+ 29.04.1986, Londyn
x Stefan ks. Puzyna (* 11.08.1890, Lwów, + 08.05.1948, Kokstad, s. Józefa ks. Puzyny i Janiny Chojeckiej; x 1. Maria Skarżyńska; siostra Anna za Jerzym Baldwinem Ramułtem), 10.01.1936, Byczkowce
dr antropologii, do 1939 roku pracowała w Katedrze Antropologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, więźniarka obozu w Oświęcimiu, po wojnie mieszkała w Afryce, potem w Londynie; wspomnienie w Tygodniku Powszechnym - [ czytaj KSIĘŻNA I MENGELE ] (kopia lokalna, zamieszczona bez zgody redakcji TP).

[11223] Stanisław Gryglaszewski
+ w wieku ok. 20 lat

[11224] Zdzisław Gryglaszewski
+ w wieku ok. 20 lat

[11225] Maria (Maryjka) Gryglaszewska
* 15.04.1906, Borszczów
+ 13.09.1980, Bytom
rysowniczka, niezamężna

[1123] Maria Gryglaszewska
brak danych

[1124] Martyna Gryglaszewska
brak danych

[1125] Roman Gryglaszewski
* 06.08.1886, Lwów-Sygniówka
+ 17.07.1965, Kraków
Absolwent Politechniki Lwowskiej, inżynier geodeta. Do r. 1915 mieszkał we Lwowie, potem w Rosji (Charków), powrót do Polski 01.01.1919, początkowo w Warszawie, potem w Nowym Sączu, Brześciu na Bugiem i w Warszawie, podczas II wojny światowej w Tarnowie, od ok. 1955 r. w Krakowie. Był urzędnikiem Ministerstwa Rolnictwa i Robót Publicznych, kierownikiem technicznym Komisji Delimitacyjnej Polsko-Czesko-Słowackiej, potem kierownikiem Biura Melioracji Polesia. Pionier lotniczych pomiarów geodezyjnych w Polsce. Aktor i reżyser amator. Założyciel teatru amatorskiego w Tarnowie, potem w Pałacu "Pod Baranami" w Krakowie.
x Janina Maryanna Scharff, 25.04.1911, Zbylitowska Góra k/Tarnowa [ zobacz SCHARFFOWIE ]
potomkowie: 1. Jerzy Antoni Gryglaszewski [11251], 2. Halina Gryglaszewska [11252]

[11251] Jerzy Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1912, Lwów
+ 14.11.2001, Kraków
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr praw. Przed II wojną światową urzędnik Izby Skarbowej w Warszawie, praktykant w Konsulacie Polskim w Ostrawie. Oficer w Wojnie Obronnej 1939 r., ranny. Więzień gestapo, zesłany na roboty przymusowe do Prus Wschodnich. Po wojnie stale mieszkał w Krakowie. Pracował m. in. w Narodowym Banku Polskim, wieloletni dyrektor VII Oddziału w Krakowie. Major Wojska Polskiego w spoczynku. Uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi.
x Elżbieta Janina Półtorakówna, 08. 1951, Kraków [ zobacz PÓŁTORAKOWIE ]
potomkowie: 1. Anna Maria Gryglaszewska [112511], 2. Piotr Antoni Gryglaszewski [112512]

[112511] Anna Maria Gryglaszewska
* 30.05.1952, Kraków
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr matematyki, dr nauk ekonomicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizacja: zastosowania matematyki w ekonomii.

[112512] Piotr Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1955, Kraków
Absolwent Politechniki Krakowskiej, dr nauk technicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, stypendysta DAAD i Alexander von Humboldt-Stiftung (1986-1989), prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska (1999-2002 i 2002-2005), 2002-2005 senator Politechniki Krakowskiej. Specjalizacja: inżynieria środowiska, technika cieplna.

[11252] Halina Gryglaszewska
* 13.06.1917, Charków
+ 18.06.2010, Kraków
Aktorka, reżyser. Profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Aktorka teatrów krakowskich: Teatru im. J. Słowackiego, Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej, Teatru Rozmaitości (dyrektor i kierownik artystyczny) oraz w Kielcach (kierownik artystyczny). Wiele ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Liczne nagrody, wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne. Zobacz folder wydany z okazji jublieuszu artystycznego Haliny Gryglaszewskiej [ JUBILEUSZ ].
x 1. Gustaw Niemiec (+, zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu)
x 2. Antonin Dvořak

[1126] Janina Gryglaszewska
x Stanisław Koziołkowski (inżynier z Tarnowa)
potomkowie: 1. Aleksandra Koziołkowska [11261]

[11261] Aleksandra Koziołkowska
x Zbigniew Gardulski
potomkowie: 1. Andrzej Gardulski [112611]

[112611] Andrzej Gardulski
potomkowie: 1. syn, 2. córka

Potomkowie Jana Karola Gryglaszewskiego (syna Jana, wnuka Grzegorza)

117. Jan Karol Gryglaszewski x Antonina Mariańska
   |
   |--1171. Zygmunt Gryglaszewski
   |
   |--1172. Teofil Gryglaszewski x (1) N.N., (2) Helena Zalewska
   |    |--11721. (2) Jan Gryglaszewski
   |    |--11722. (2) Antonina Gryglaszewska
   |    |--11723. (2) Cecylia Gryglaszewska x Stanisław Kurczyński
   |    |     |--117231. Zygmunt Kurczyński x Danuta N.
   |    |     |     |--1172311. Małgorzata Kurczyńska
   |    |     |     +--1172312. Marcin Kurczyński
   |    |     |--117232. Danuta Kurczyńska
   |    |     +--117233. Jacek Kurczyński x Barbara Lampa
   |    |          +--1172331. Katarzyna Kurczyńska
   |    |--11724. (2) Marian Gryglaszewski x Zofia Sokołowska
   |    |     |--117241. Elżbieta Gryglaszewska x Tadeusz Walczak
   |    |     |     |--1172411. Tomasz Walczak
   |    |     |     +--1172411. Krzysztof Walczak
   |    |     |--117242. Wacław Gryglaszewski x Róża Leszczyńska
   |    |     |     |--1172421. Maciej Gryglaszewski
   |    |     |     +--1172422. Małgorzata Gryglaszewska
   |    |     +--117243. Grażyna Gryglaszewska x N. Antczak
   |    |          +--1172431. Joanna Antczak
   |    |--11725. (2) Michał Gryglaszewski
   |    |--11726. (2) Kazimierz Gryglaszewski
   |    +--11727. (2) Maria Gryglaszewska x Tadeusz Cacko
   |         +--117271. Piotr Cacko x Ewa Kurska
   |               +--1172711. Karolina Cacko
   |
   |--1173. Albin Gryglaszewski x Malwina Szpaczyńska
   |    |--11731. Kazimierz Gryglaszewski x Helena N.
   |    |     |--117311. Wojciech Gryglaszewski x N.N.
   |    |     |     |--1173111. Lucyna Gryglaszewska
   |    |     |     +--1173112. Hubert Gryglaszewski
   |    |     +--117312. Renata Gryglaszewska x Andrzej Eckhard
   |    |          +--1173121. Kamil Eckhard
   |    |--11732. Jadwiga Gryglaszewska x Leszek Niemczycki
   |    |     +--117321. Marta Niemczycka x Eugeniusz Musiał
   |    +--11733. Leonard Gryglaszewski x Janina Stangret
   |         |--117331. Wacław Gryglaszewski x (1) Alicja Puchała, (2) Halina Dudziak
   |         |     |--1173311. (1) Dagna Gryglaszewska x Marek Targosz
   |         |     +--1173312. (2) Sebastian Gryglaszewski
   |         |--117332. Barbara Gryglaszewska x Mieczysław Kutyba
   |         |     |--1173321. Magdalena Kutyba x Marek Klementowski
   |         |     |      |--11733211. Jan Klementowski
   |         |     |      +--11733212. Zofia Klementowska
   |         |     |--1173322. Jadwiga Kutyba x Ireneusz Misterkiewicz
   |         |     |      |--11733221. Jakub Misterkiewicz
   |         |     |      +--11733222. Karol Misterkiewicz
   |         |     +--1173323. Łukasz Kutyba
   |         +--117333. Ewa Gryglaszewska x Marek Koper
   |               |--1173331. Renata Koper
   |               |--1173332. Katarzyna Koper
   |               |--1173333. Marcin Koper
   |               +--1173334. Karolina Koper
   |
   +--1174. Romana Gryglaszewska

[117] Jan Karol Gryglaszewski x Antonina Mariańska
[1171] Zygmunt Gryglaszewski
* 1878, Kraków
Po 1917 r. w Rosji. Prawdopodobnie ożenił się i pozostawił potomstwo (Galina Gryglaszewska w Swierdłowsku?).

[1172] Teofil Gryglaszewski
* 1878, Lwów
+ 1942, Zimna Woda k/Lwowa
Prawnik, radca magistracki we Lwowie, aktor i poeta amator.
x 1. N. N. (aktorka, rozwód, bez potomstwa)
x 2. Helena Zalewska (z Przemyśla)
potomkowie: 1. Jan Gryglaszewski [11721], 2. Antonina Gryglaszewska [11722], 3. Cecylia Gryglaszewska [11723], 4. Marian Gryglaszewski [11724], 5. Michał Gryglaszewski [11725], 6. Kazimierz Gryglaszewski [11726], 7. Maria Gryglaszewska [11727]

[11721] Jan Gryglaszewski
zmarł w dzieciństwie

[11722] Antonina Gryglaszewska
zmarła w wieku 9 lat

[11723] Cecylia Gryglaszewska
* 1914
+ 28.08.1986, Wrocław
x Stanisław Kurczyński (+ 1942, syn Zygmunta Kurczyńskiego, rzeźbiarza)
potomkowie: 1. Zygmunt Kurczyński [117231], 2. Danuta Kurczyńska [117232], 3. Jacek Kurczyński [117233]

[117231] Zygmunt Kurczyński
* 1938, Bóbrka k/Lwowa
mieszka(ł) we Wrocławiu
x Danuta N.
potomkowie: 1. Małgorzata Kurczyńska [1172311], 2. Marcin Kurczyński [1172312]

[1172311] Małgorzata Kurczyńska
* 1968, Wrocław

[1172312] Marcin Kurczyński
* 1971, Wrocław

[117232] Danuta Kurczyńska
* 1939, + 1942

[117233] Jacek Kurczyński
* 01.05.1941, Zimna Woda
x Barbara Lampa
potomkowie: 1. Katarzyna Kurczyńska [1172331]

[1172331] Katarzyna Kurczyńska
* 11.08.1968, Wrocław

[11724] Marian Gryglaszewski
* 17.07.1917, Lwów
+ Gliwice
Od r. 1945 mieszkał w Gliwicach
x Zofia Sokołowska (* 27.04.1917, Lwów, + Gliwice)
potomkowie: 1. Elżbieta Gryglaszewska [117241], 2. Wacław Gryglaszewski [117242], 3. Grażyna Gryglaszewska [117243]

[117241] Elżbieta Gryglaszewska
* 15.05.1939, Zimna Woda
Zam. w Gliwicach.
x Tadeusz Walczak
potomkowie: 1. Tomasz Walczak [1172411], 2. Krzysztof Walczak [1172412]

[1172411] Tomasz Walczak
* 24.03.1966, Zabrze

[1172412] Krzysztof Walczak
* 07.03.1968, Gliwice

[117242] Wacław Gryglaszewski
* 10.04.1942, Zimna Woda
Zam. w Gliwicach.
x Róża Leszczyńska
potomkowie: 1. Maciej Gryglaszewski [1172421], 2. Małgorzata Gryglaszewski [1172422]

[1172421] Maciej Gryglaszewski
*30.11.1968, Gliwice
Zam. w Krakowie.

[1172422] Małgorzata Gryglaszewska
*02.11.1975, Gliwice

[117243] Grażyna Gryglaszewska
*15. 11.1951, Gliwice
x N. Antczak
potomkowie: 1. Joanna Antczak [1172431]

[11724311] Joanna Antczak
* 23.03.1981, Gliwice

[11725] Michał Gryglaszewski
* 1919, Lwów
+ 1945, Perth, Australia
Żołnierz I Dywizji Pancernej gen. Maczka. Kawaler. Zmarł bezpotomnie.

[11726] Kazimierz Gryglaszewski
* 1921, Lwów
Mieszka(ł) w Australii.

[11727] Maria Gryglaszewska
* 05.09.1929, Lwów
x Tadeusz Cacko (+ 1981, Warszawa)
Mieszka w Warszawie.
potomkowie: 1. Piotr Cacko [117271]

[117271] Piotr Cacko
x Ewa Kurska (*1960)
Zam. w Warszawie.
potomkowie: 1. Karolina Cacko [1172711]

[1172711] Karolina Cacko
* 31.07.1983, Warszawa

[1173] Albin Gryglaszewski
* 1885, Lwów
+ 17.08.1920, pod Zadworzem
Przygotowywany przez ojca Jana Karola G. na następcę w rodzinnym przedsiębiorstwie budowlanym. Obrońca Lwowa w batalionie ochotniczym, zginął pod Zadworzem, uwieczniony na obrazie Stanisława Batowskiego "Polskie Termopile".
x Malwina Szpaczyńska (* 1885, + 1964, c. Józefa Szpaczyńskiego), 1913, Lwów
potomkowie: 1. Kazimierz Gryglaszewski [11731], 2. Jadwiga Gryglaszewska [11732], 3. Leonard Gryglaszewski [11733]

[11731] Kazimierz Gryglaszewski
* 04.03.1914, Lwów
+ 08.06.1986, Wrocław
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1936), 3 letniego Studium Dyplomatycznego. Od 1937 r. pracownik Zarządu Miejskiego we Lwowie. Podczas II wojny światowej w Drohobyczu, w r. 1944 pełnomocnik rządu ds. repatriacji Polaków. Od 1946 r. mieszkał w Legnicy, wieloletni prezydent Legnicy, potem wiceprezydent Wrocławia (od 1969 r).
x Helena N. (* 29.12.1915, Lwów), 1938, Lwów
potomkowie: 1. Wojciech Gryglaszewski [117311], 2. Renata Gryglaszewska [117312]

[117311] Wojciech Gryglaszewski
* 21.03.1940, Lwów
Zam. w Legnicy.
potomkowie: 1. Lucyna Gryglaszewska [1173111], 2. Hubert Gryglaszewski [1173112]

[1173111] Lucyna Gryglaszewska
* 1967, Legnica

[1173112] Hubert Gryglaszewski
*1975, Legnica

[117312] Renata Gryglaszewska
* 1947, Legnica
dr ekonomii
x Andrzej Eckhard (* 1946, dr ekonomii)
potomkowie: 1. Kamil Eckhard [1173121]

[1173121] Kamil Eckhard
* 1983

[11732] Jadwiga Gryglaszewska
* 1916
Nazywana Wisią. Studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, pracowała w Narodowym Banku Polskim w Poznaniu.
x Leszek Niemczycki (rotmistrz 26 p. ułanów, po wojnie studia, pracownik Politechniki Poznańskiej), 1938, Lwów
potomkowie: 1. Marta Niemczycka [117321]

[117321] Marta Niemczycka
* 1939, Lwów
mgr farmacji, zam. w Poznaniu
x Eugeniusz Musiał (dr, prac. nauk. Akademii Medycznej)

[11733] Leonard Gryglaszewski
* 22.05.1918, Cieszyn
+ 0611.1985, Bochnia
Absolwent gimnazjum Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1940-1944 kurier siatki lwowskiej ZWZ-AK na Rumunię, pseudonim Kotwica. W latach 1941-1943 laborant w Instytucie prof. Rudolfa Weigla. Aresztowany 03.01.1945 za działalność konspiracyjną (wraz z rektorem Burzyńskim, cukiernikiem Zalewskim, handlowcem Rydlem i wieloma innymi, razem 380 osób) i wywieziony za Ural. Do kraju wraca na mocy amnestii w roku 1948, jednak wolność uzyskuje dopiero w roku 1952. Mieszka początkowo w Legnicy, potem w Bochni. Urzędnik magistracji, pracownik MZGM w Bochni, na emeryturze prowdzi bibliotekę zakładową.
x Janina Stangret (* 23.03.1921, Skole, + 24.02.2006, Bochnia, emerytowny pracownik LPPN "Las" w Bochni), 15.11.1941, Lwów
potomkowie: 1. Wacław Gryglaszewski [117331], 2. Barbara Gryglaszewska [117332], 3. Ewa Gryglaszewska [117333]

[117331] Wacław Gryglaszewski
* 17.06.1942, Lwów
Absolwent Politechniki Poznańskiej, mgr inż. mechanik. Mieszka w Chrostowej. Nauczyciel w Zespole Szkół w Dąbrowicy.
x 1. Alicja Puchała (* 31.05.1942, Bochnia, + 08.09.2000, Bochnia, mgr inż. rolnik)
x 2. Halina Dudziak (* 28.09.1961, Żegocina, technik ekonomista, doradca finansowy)
potomkowie z 1. żoną: 1. Dagna Gryglaszewska [1173311]
potomkowie z 2. żoną: 1. Sebastian Gryglaszwski [ 1173312]

[1173311] Dagna Gryglaszewska
* 11.03.1978, Kraków
Studium Pielęgniarskie w Bochni.
x Marek Targosz

[ 1173312] Sebastian Gryglaszwski
Student politologii w Krakowie.

[117332] Barbara Gryglaszewska
* 23.06.1944
Emerytowana nauczycielka, mieszka w Rzezawie k/Bochni.
x Mieczysław Kutyba, 26.12.1967
potomkowie: 1. Magdalena Kutyba [1173321], 2. Jadwiga Kutyba [1173322], 3. Łukasz Kutyba [1173323]

[1173321] Magdalena Kutyba
* 01.06.1968 roku, Bochnia
Absolwenka prawa Uniwersytetu Wrocłwskiego, obecnie prokurator w Bochni.
x Marek Klementowski, 08.07.1995
potomkowie: 1. Jan Klementowski [11733211], 2. Zofia Klementowska [11733212]

[11733211] Jan Klementowski
* 11.05.2001

[11733212] Zofia Klementowska
* 27.03.2003

[1173322] Jadwiga Kutyba
* 21.02.1971
Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, ponadto studia MBA, pracownik Polfarmy.
x Ireneusz Misterkiewicz, 17.04.1993
potomkowie: 1. Jakub Misterkiewicz [11733221], 2. Karol Misterkiewicz [11733222]

[11733221] Jakub Misterkiewicz
* 20.08.1993

[11733222] Karol Misterkiewicz
* 01.10.1998

[1173323] Łukasz Kutyba
* 26.06.1984, Bochnia
Student Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kierunek Inżynieria Środowiska, w Rzeszowie.

[117333] Ewa Gryglaszewska
* 06.12.1957
Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracuje zgodnie z wykształceniem, prowadzi hurtownię środkow ochrony roślin w Ostrowie Wielkopolskim. Po rozwodzie (2000) powróciła do nazwiska panieńskiego.
x Marek Koper (rozw.)
potomkowie: 1. Renata Koper [1173331], 2. Katarzyna Koper [1173332], 3. Marcin Koper [1173333], 4. Karolina Koper [1173334]

[1173331] Renata Koper
* 17.05.1981, Poznań
Studiuje w Paryżu.

[1173332] Katarzyna Koper
* 07.01.1983, Bochnia
Studentka Architektury w Krakowie.

[1173333] Marcin Koper
* 08.10.1984, Bochnia
Student Turystyki i Rekreacji w Poznaniu.

[1173334] Karolina Koper
* 22.08.1996, Ostrów Wielkopolski
Uczennica.

[1174] Romana Gryglaszewska
* 1888
+ 1942, Zimna Woda
Panna, zmarła bezpotomnie.
Copyright © Piotr Gryglaszewski