[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIATabliceBiogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

DOKUMENTY wybrane z archiwum domowego

Dokumenty


1687 Oblata Testamenti Gnosi Lesczynski [ FOTO ]
1687 Testament Stanisława Leszczyńskiego (kopia) [ FOTO ]
1750 (ok.) Josephus in Jasienna Jakliński ... Genealogia [ FOTO ]
1780 Testimonium ortus et baptismi Theresia Bossowska [ FOTO ]
1797-1803 Wyciągi metrykalne Salomea, Katarzyna, Maria, Rozalia Apolonia Szarf [ FOTO ]
1802 Testimonium ortus et baptismi Severinum Rawski [ FOTO ]
1802 Wypis z protokołu Kommissyi Legitymacyjnej Podolskiej Guberni [ FOTO ]
1812 Testimonium ortus et baptismi Catharina Grabczyńska [ FOTO ]
1820 List Tekli Cieńskiej Rożnowej [ FOTO ]
1820 Extractus e libro ortus et baptismi Josephus Calasanty Leo Petrus Jaworski [ FOTO ]
1835 Testimonium copulationis Joannes Grabczyński et Theresia Bossowska [ FOTO ]
1835 Testimonium copulationis Joannes Grabczyński et Theresia Bossowska (kopia) [ FOTO ]
1837 Testimonium copulationis Boleslaus Augustinus Hilarius Jaksa de Rożen et Catharina Grabczyńska [ FOTO ]
1837 Testimonium ortus et baptismi Ladislaus Ludovicus Josephus Calas Onytsch [ FOTO ]
1839 Testimonium ortus et baptismi Valeria Antonina Catharina Rożen de Jaxa [ FOTO ]
1840 Testimonium ortus et baptismi Marceli Erazm Gryglaszewski [ FOTO ]
1846 Testimonium copulationis Joannes Gryglaszewski et Carolina Słomkówna [ FOTO ]
1847 Testimonium nativitatis et baptismi Eduarda Rawska [ FOTO ]
1848 Testimonium ortus et baptismi Vanda Anna Scharff [ FOTO ]
1848 Testimonium copulationis Severinus Rawski et Elisabetha Uzłowska [ FOTO ]
1851 List Katarzyny i Bolesława Jaxa-Rożnów do córek: Walerii i Hilarii [ FOTO ]
1854 Testimonium ortus et baptismi Stanislaus Thaddeus Szarff [ FOTO ]
1865 Testimonium copulationis Ladislaus Onitsch et Valeria Jaxa Rożen [ FOTO ]
1866 Extractus e libro natorum (...) Maria Ludvina Victoria Onytsch [ FOTO ]
1866 Testimonium ortus et baptismi Maria Ludvina Victoria Onytsch [ FOTO ]
1874 Testimonium copulationis Marcellus Erasmus Gryglaszewski et Eduarda Rawska [ FOTO ]
1874 Z dzienników Bronisławy Rychter-Janowskiej [ FOTO ]
1879 Extractus e libro mortis (...) Catharina de Jaxa Rożen [ FOTO ]
1880 Notatki genealogiczne Hortensji Jaxa Rożnównej Borzęckiej [ FOTO ]
1883 Extractus e libro mortis (...) Boleslaus de Jaxa Rożen [ FOTO ]
1886 Testimonium copulationis Stanislaus Thadeus Scharff et Maria Onitsch [ FOTO ]
1886 Testimonium nativitatis et baptismi Romanus Gryglaszewski [ FOTO ]
1889 Testimonium ortus et baptismi Janina Marianna Josepha Scharff [ FOTO ]
1899-1913 Dwa listy Envera Paszy do krewnych w Polsce [ FOTO ]
1900 Ugoda familijna (...) po ś.p. Władysławie Onitschu [ FOTO ]
1908 Testimonium copulationis Casimirus Sokulski et Maria Ludovica Victoria Onytsch [ FOTO ]
1911 Wyciąg metrykalny z księgi ślubów Romana Gryglaszewskiego i Janiny Scharff [ FOTO ]
1911 Odpis skrócony aktu małżeństwa Jana Półtoraka i Florentyny Krogulskiej [ FOTO ]
1940-1950 Fragment niedokończonego drzewa rodowego Romana Gryglaszewskiego [ FOTO ]
1950 Notatki genealogiczne Bronisławy Rychter-Janowskiej [ FOTO ]
1950 Notatki genealogiczne Wandy Wróblewskiej Ossowskiej [ FOTO ]

Fragmenty z Polskiego Słownika Biograficznego, herbarzy Paprockiego, Niesieckiego, Bonieckiego oraz innych wydawnictw i materiałów zamieszczono w biogramach rodzin.


ŹRÓDŁA i literatura pomocnicza
(wybór)

Herby Polskie Antoniego Swacha, Poznań 1705
Herby Polskie Antoniego Swacha. Poznań 1705.


Archiwum rodzinne obejmujące dokumenty z lat 1780-2003, m. in. metryki urodzin, chrztów, ślubów, śmierci, dokumenty, świadectwa, notatki, odpisy, korespondencję, fotografie, itp. oraz przekazy tradycji rodzinnej.

Akta Sejmikowe Województwa Krakowskiego 1572-1680. Tom I, 1572-1620, [wyd.] Stanisław Kutrzeba, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 1932. Tom II, 1621-1648, [wyd.] Adam Przyboś, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 1953. Tom III, 1661-1673, [wyd.] Adam Przyboś, Ossolineum, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 1963. Tom IV, 1674-1680, ibid., 1963. Tom V, 1681-1696, ibid., 1984.

Archiwa parafialne m. in. w Borszczowie, Bruśniku, Cerekwi, Chełmie, Dunajowcach, Gruszowie Wielkim, Jasiennej, Jazowsku, Krakowie-św. Anny, Krakowie-NMP, Lipnicy Wielkiej, Lwowie-św. Andrzeja, Lwowie-Sygniówce, Mieczyszczowie-Brzeżanach, Odporyszowie, Tarnowie-katedralne, Tęgoborzu, Tropiu, Szczepanowicach-Jodłówce, Szczepanowie, Uściu Ruskim, Wilczyskach-Jeżowie, Zbylitowskiej Górze. Kopie i odpisy.

Aftanazy, Roman: Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Tomy I-XI. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1991-1997.

Bazielich, Wiktor: Z pamiętnika Bronisławy Rychter-Janowskiej. Ze Skarbca Kultury, z. 1 (9), Wrocław, 1956.

Białynia Chołodecki, Józef: Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864. Nakładem Komitetu Obywatelskiego, Lwów, 1904.

Blazek, C.: J. Siebmacher's grosses and allgemeines Wappenbuch - Der abgestorbene Adel der Preussischen Provinz Schlesien, t. I-III, Verlag von Bauer und Raspe, 1887-1894.

Boniecki, Adam: Herbarz Polski, Część I. Tomy I-XVI. Gebethener i Wolff, Warszawa, 1899-1913.

Bronisława Rychter-Janowska - malarka polskich dworków
(http://www.nsi.pl/almanach/art-ludzie/bronislawa_rychter_janowska.htm).

Bubczyk, Robert: Kariera rodziny Kurozwęckich z XIV wieku. Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2002.

Chłędowski, Kazimierz: Pamiętniki. Tom I (Galicja 1843-1880) i II (Wiedeń 1881-1901). Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1957.

Chrzanowski, T.: Dwory polskie - problemy badawcze. Herald, nr 3-4/1991 (4-5), Köln, 1991, ss. 22-31.

Chwalewik, Edward: Zbiory Polskie - Archiwa, biblioteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie. Tomy I i II. Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa-Kraków, 1926-1927.

Cyrankiewicz, Stanisław: Przewodnik po cmentarzach. Kraków, 1908.

Dembiński, Stefan ks.: Rok 1846 - Kronika dworów szlacheckich, zebrana na pięćdziesięcioletnią rocznicę smutnych wypadów lutego. Jasło, 1896.

Dunin Borkowski, Jerzy Sewer hr.: Rocznik Szlachty Polskiej. Nakładem księgarni K. Łukaszewicza, Lwów, 1881.

Dutkiewicz, Józef E.: Tarnów. Instytut Urbanistyki i Architektury, Warszawa, 1954.

Dworzaczek, Włodzimierz: Genealogia. PWN, Warszawa, 1959.

Dworzaczek, Włodzimierz: Hetman Jan Tarnowski - Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1985.

Epsztein, Tadeusz; Górzyński, Sławomir [opr.]: Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930 - województwo kieleckie, województwo krakowskie. PTTK Ochota, Warszawa, 1990.

Falniowska-Gradowska, Alicja [opr.]: Testamenty Szlachty Krakowskiej XVII-XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650-1799. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 1997.

FamilySearch Internet Genealogy Service (http://www.familysearch.org).

Genealogie rodów polsko-litewsko-ruskich (http://www.bg.us.edu.pl/mariusz/genealogia/index.html)

Genealogy Research, A Place to Start Your... (http://surnameresources.com).

GeneaNet - Discover your genealogy and family history (http://www.geneanet.org).

Gloger, Zygmunt: Encyklopedia Staropolska Ilustrowana. Wyd. IV, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1978.

Górzyński, Sławomir; Kochanowski, Jerzy: Herby Szlachty Polskiej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1990.

Grygla Main Page (http://www.grygla.k12.mn.us).

Gryglaszewski, P.: Dwór w Jeżowie - Szlacheckie gniazdo nad Białš Dunajcowš. POW, Wilczyska, 2009.

Heska-Kwaśniewicz, Krystyna: Księżna i Mengele. [W:] Tygodnik Powszechny, nr 4 (2794), Kraków, 26.01.2003.

History of Hennepin County and City of Minneapolis. North Star Pub. Co., Minneapolis, 1881.

Jeż, Teodor Tomasz (Zygmunt Miłkowski): Od kolebki przez życie - Wspomnienia. Tomy I-III. Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 1936-1937.

Kapica Milewski, Ignacy: Herbarz (dopełnienie Niesieckiego). Wydanie Biblioteki XX. Czartoryskich w Sieniawie, Kraków, 1870.

Kiryk, Feliks; Ruta, Zygmunt [red.]: Tarnów - Dzieje miasta i regionu. Tomy I-III. Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów, 1981-1987.

Kneschke, E.H. Prof. Dr.: Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, t. I-IX. Friedrich Voigt's Buchhandlung, Leipzig, 1859-1870.

Konarski, Szymon; O heraldyce i "heraldycznym" snobiźmie. Księgarnia Polska w Paryżu (Librairie Polonaise a Paris), 1967; reedycja: Oficyna Wydawnicza Adiutor, Warszawa, 1992.

Korwin Kruczkowski, Sylwester: Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austrjackich w czasie od r. 1773 do 1918. Nakładem autora, Lwów, 1935.

Krogulscy - Dzieje Rodu (http://www.republika.pl/mariokro/_private/rodzina.html).

Kruszka, Wacław ks.: ''Historya Polska w Ameryce''. Drukiem Spółki Wydawniczej Kuriera, Milwaukee, t. I-XIII, 1905.

Krzepela, Józef: Rody ziemiańskie XV i XVI wieku. Tom 1: Małopolskie rody ziemiańskie. Gebethner i Wolff, Kraków, 1928.

Kubal, Grzegorz: W gminie Bobowa. PUW Roksana, Krosno, 2002.

Kubal, Grzegorz: W gminie Ciężkowice. PUW Roksana, Krosno, 2002.

Kulikowski, Andrzej: Heraldyka szlechecka. Wydawnictwo Chateau, Warszawa 1990.

Kumor, Bolesław ks.: Diecezja Tarnowska - Dzieje ustroju i organizacji 1786-1985. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków, 1985.

Kunisz, Andrzej: Udział Ziemi Tarnowskiej w powstaniu styczniowym. Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków, 1990.

Leitgeber, Sławomir: Nowy Almanach Błękitny. Oficyna Wydawnicza Adiutor, Warszawa, 1993.

Leniek, J. dr; Herzig, Fr.; Leśniak, Fr. ks.: Dzieje miasta Tarnowa. Nakładem Kasy Oszczędności Miasta Tarnowa, Tarnów, 1911.

Lepucki, H.: Działalność kolonizacyjna Marii Teresy i Józefa II w Galicji 1782-1790, [seria:] Badania z dziejów społecznych i gospodarczych (red. prof. Fr. Bujak) nr 29. Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, Lwów, 1938.

Leszczyc, Zbigniew: Herby szlachty polskiej, tom I i II. Nakładem Antoniego Fiedlera, Poznań, 1908.

Łątka, Jerzy S.: Carogrodzki pojedynek. Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków, 1985.

Łątka, Jerzy S.: Pasza z Lechistanu - Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii i Kultury Turcji, Kraków, 1993.

Łątka, Jerzy S.: Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Tureckiej. Księgarnia Akademicka, Kraków, 2005.

Łoziński, W.: Galiciana - Kilka obrazków z pierwszych lat historyi galicyjskiej, nakładem Karola Wilda, Lwów, 1872.

Łoziński, W.: Życie polskie w dawnych wiekach, Księgarnia Wydawnicza H. Altenberga, Lwów, 1921.

Łuszczyński, B.: Silva Heraldica, rodowody i inny materiał do rodopistwa z akt grodzkich i ziemskich b. województwa krakowskiego i innych archiwów akt dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rkps Bibl. Nar., IV 6583 [za:] Wielka genealogia Minakowskiego, Minakowski M.J. (opr.), Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne, Kraków, 2009.

Mieroszewski, Stanisław hr.: O Heraldyce Polskiej. Nakładem Księgarni J. K. Żupańskiego i K. J. Heumanna, Kraków 1887.

Miesięcznik heraldyczny, Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, roczniki I-XVII, 1908-1939.

Morawski, S.: Arjanie Polscy. Nakładem autora, Lwów, 1906.

Morwaczyński, Marian: Rzeź 1846 r. Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Tarnów, 1992.

Nałęcz Małachowski, Piotr: Zbiór nazwisk szlachty. Lublin, 1805.

Nicieja, Stanisław S.: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1990.

Niesiecki, Kasper S. J.: Herbarz Polski. Wyd. Jana Nep. Bobrowicza. Tomy I-X. Nakładem Breitkopfa Härtela, Lipsk, 1839-1846.

Oksza Orzechowski, K.: Przewodnik Statystyczno Topograficzny i Skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicji W. X. Krakowskiem i X. Bukowinie według najświeższych skazówek urzędowych, nakładem autora, Kraków, 1872.

Ostrowski, Juliusz hr.: Księga Herbowa Rodów Polskich. Z. I-XIX, Warszawa, 1897-1906.

Pamiętne śluby Gabrieli Zapolskiej ze Stanisławem Janowskim. [W:] Przekrój, Kraków, 30.10.1983.

Paprocki, Bartosz: Herby Rycerstwa Polskiego, zebrane i wydane r. p. 1584. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, Kraków, 1858.

Piechowski, Jerzy: Herby - Magia - Mity. Wydawnictwo Medium, Warszawa, 1995.

Piekosiński, Franciszek dr: Heraldyka polska wieków średnich. Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków, 1899.

Piekosiński, Franciszek dr: Rycerstwo polskie wieków średnich. Tom I-III. Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków, 1896, 1902.

Pirowski family history since year 1520 (http://mapage.noos.fr/jadwiga/pirowski)

Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej. Lwów, 1857.

Pogoń - pismo ekonomiczno społeczne (1881-1882), dwutygodnik ekonomiczno-społeczny, (1883-1888), tygodnik polityczny i ekonomiczno-społeczny (1889-1914). Nakładem Józefa Pisza, Tarnów, 34 roczniki, 1881-1914.

PolishRoots - Winona, Minn Settlers (http://www.polishroots.org/paha/settlements_minn.htm).

Polski Słownik Biograficzny. Polska Akademia Umiejętności/Polska Akademia Nauk. 1935-...

Potępa, Stanisław: Cmentarz Stary na Zabłociu w Tarnowie. Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów, 1986.

Potępa, Stanisław: Cmentarz Stary w Tarnowie - Historia. Wyd. 2, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Tarnów, 2001.

Potępa, Stanisław; Antoni, Sypek; Marek, Trusz: Cmentarz Stary w Tarnowie - Przewodnik. Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Tarnów, 1991.

Prinke, Rafał T.: Poradnik genealoga amatora. Wydawnictwo Polonia, Warszawa, 1992.

Purchla, Jacek.: Jan Zawiejski, architekt przełomu XIX i XX wieku. PWN, Warszawa, 1986

Reformacja w Polsce - Organ Towarzystwa do Badania Dziejów Reformacji w Polsce, pod red. prof. S. Kota. Kwartalnik, roczniki I-X, Warszawa, 1921-1939.

Rocznik Diecezji Tarnowskiej. Nakładem Kurii Biskupiej w Tarnowie, Tarnów, 1967.

Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, roczniki I-XI. Nakładem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Lwów, 1910-1932.

Roguski, Mirosław, Zalewski Józef: Rody szlachty polskiej. AWI, Warszawa, 1993.

RootsWeb.com Home Page (http://www.rootsweb.com).

Rostworowski, Jan Nałęcz: Wspomnienia z roku 1863 i 1864. Spółka Wydawnicza Polska, Kraków, 1900.

Röhrenschef, Wiesław: Moje spotkania z Arturem Grottgerem. Zeszyty Tarnowskie. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej, Tarnów, 1974.

Schneider, L.: Das Kolonisationswerk Josefs II. in Galizien. Verlag Hierzel, Leipzig, 1939.

Swach, Antoni: Herby Polskie z Marcina Bielskiego. Poznań, 1705.

Schematyzm Galicji i Lodomerii. Rocznik 1897. Lwów, 1897.

Sieradzki, Józef; Wycech, Czesław: ROk 1846 w Galicji - materiały źródłowe. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, PWN, Warszawa, 1958.

Simche, Zdzisław: Tarnów i jego okolica. Nakładem Gminy Miasta Tarnowa, Tarnów, 1930.

Sinapio, J.: Des Schlessischen Adels anderer Teil oder Fortsetzung Schlesisches Curiositäten. Michael Rohrlach, Leipzig und Breslau, 1728.

Skorowidz Przemysłowo-Handlowy Królestwa Polskiego. Wyd. II. Lwów, 1912.

Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. K. Krakowskiem, Pilat T. (wyd.). Nakładem autora, Lwów, 1890.

Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. K. Krakowskiem na podstawie najnowszych materiałów urzędowych ułożyło Krajowe Biuro Statystyczne przy Wydziale Krajowym, [stan na 31.12.1903]. Nakładem Wydziału Krajowego, Kraków, 1905.

Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego w Średniowieczu. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1963-...

Słownik nazwisk - Serwis heraldyczny Ośrodka Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego w Pułtusku (http://www.herby.com.pl/herby/indexslo.html).

Spis szlachty Królestwa Polskiego, z dodaniem krótkiej informacji o dowodach szlachectwa. Warszawa, 1851.

Stęczyński, M.B.: Okolice Galicyi. Nakładem Kajetana Jabłońskiego, Lwów, 1847.

Stupnicki, Hipolit: Galicja pod względem geograficzno-topograficzno-historycznym. Zakład naukowy im. Ossolińskich, Lwów, 1849.

Stupnicki, Hipolit: Herbarz Polski. Tomy I-III. Lwów, 1855-1862.

Sulimierski, Filip; Chlebowski, Bronisław; Walewski, Władysław [red.]: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich. Tomy I-XV. Warszawa, 1880-1902.

Swach, Antoni: Herby Polskie. Poznań, 1705.

Sypek, Antoni: Cmentarz Stary w Tarnowie - Przewodnik. Komitet Opieki Nad Starym Cmentarzem w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów, 1999.

Sypek, Antoni: Cmentarz Stary w Tarnowie - Przewodnik - Tom II. Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Tarnów, 1994.

Sypek, Antoni: Mój Tarnów. Fundacja Tarnowskie Towarzystwo Przemysłowe i Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie, Tarnów, 2005.

Szematyzmy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok.... Nakładem Prezydyum C.K. Namiestnictwa, Lwów, roczniki od 1781 do 1914.

Ślusarek, Krzysztof: Drobna szlachta w Galicji 1772-1848. Wydawnictwa Księgarni Akademickiej, nr 20, Kraków, 1994.

Unia - dwutygodnik ekonomiczno-społeczny. Nakładem Józefa Pisza, Tarnów, 1882-1887.

Upham, Warren: Minnesota Place Names. A Geographical Encyclopedia. Minnesota Historical Society Press, 2001.

Uruski, Seweryn: Rodzina - Herbarz Szlachty Polskiej. Tomy I-XVI. Gebethner i Wolff, Warszawa, 1904-1938.

Wyrozumska, Bożena [wyd.]: Lustracja dróg województwa krakowskiego z roku 1570. Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1971.

Xięga Pamiątkowa w 50-letnią Rocznicę Powstania Roku 1830 Zawierająca Spis Imienny Dowódzców i Sztabs-Oficerów Tudzież Oficerów, Podoficerów i Żołnierzy Armii Polskiej w Tymże Roku Krzyżem Wojskowym "Virtuti Militari" Ozdobionych. Nakładem Drukarni Ludowej, Lwów, 1881.

Zapolska, Gabriela: Listy. Tomy 1 i 2. Zebr. Stefania Linowska. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1970.

Zedlitz-Neukirch, L. Frhr. v.: Neues preussisches Adels-Lexicon oder genealogische und diplomatische Nachrichten von den in der preussischen Monarchie ansässigen oder zu derselben in Beziehung stehenden fürstlichen, gräflichen, freiherrlichen und adeligen Häusern, mit der Angabe ihrer Abstammung, ihres Besitzthums, ihres Wappens und der aus ihnen hervorgegangenen Civil- und Militärpersonen, Helden, Gelehrten und Künstler, t. I-IV, Supplement. Gebrüder Reichenbach, Leipzig, 1837-1843.

Zöllner, Johann Friedrich: Briefe über Schlesien, Krakau, Wieliczka und die Grafschaft Glatz auf einer Reise im Jahr 1791 geschrieben. Bei Friedrich Meurer, Berlin, 1792.

Żychliński, T.: Złota księga szlachty polskiej, rocz. I-XXXI. Leitgeber i inni wydawcy, Poznań, 1879-1908.

80 lat Muzeum w Tarnowie, Bartosz A. (red.). Wydawnictwo S-Can i Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów, 2007.


Copyright © Piotr Gryglaszewski